Spor A – Grundvand & drikkevand

Grundvand er en væsentlig interesse i planlægningen. Hensynet til grundvand vægter ofte højt ift. kommuneplanen. Kommuneplanen må ikke være i modstrid med de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Staten varetager også hensynet til grundvandet, f.eks. gennem ”bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for OSD…” Regionerne og Kommunerne har desuden en vigtig samarbejdsflade omkring oprensning af forurenede grunde, der kan true grundvandet.

I Kommunerne arbejder man desuden med vandforsyningsplan og beredskabsplan for vandforsyning. Begge planer er vigtige for kommunens daglige administration og udarbejdes bedst i et tæt samarbejde mellem vandværker og myndigheder.

De statslige vandområdeplaner kan rumme bestemmelser om indsatser ift. grundvandet. Den seneste generation af vandområdeplaner har dog konkret meget få indsatser med omkring grundvand. Hvorfor? Og hvad skal kommunerne og regionerne gøre for at sikre, at grundvandet fortsat beskyttes effektivt?

På sporet vil vi belyse de forskellige planer på grundvands- og drikkevandsområdet, og de sammenhænge planerne indgår i.

Spor A – Grundvand & drikkevand program

Onsdag d. 7. juni 2017

kl. 13.00 – 14.30

Grundvand og Kommuneplan

Ny bekendtgørelse og vejledning om planlægning inden for OSD

v. Funktionsleder Martin Skriver, Miljøstyrelsen

Grundvandsredegørelse

v. Byplanlægger Merete Hvid Dalnæs, Odense Kommune

Retningslinjer for nedsivning af overfladevand, vejvand og husspildevand – case fra Næstved Kommune

v. Senior project manager Morten Asp Hansen, SWECO

kl. 15.15 – 16.45

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Bekendtgørelse om indsatsplanlægning og samarbejde mellem stat og kommuner

Geolog & projektleder Jesper Hannibalsen, Miljøstyrelsen

Er det i rette tid at lave indsatser overfor nitrat ved indhold på 37, 5 mg/l?

Kan vi have ro i maven eller skal alarmklokkerne lyde?

v. Projektchef Tina Halkjær Andersen, SWECO Danmark

Udpegning af indsatsplaner indenfor Sprøjtemiddel Følsomme Indvindingsområder (SFI)

v. Chefkonsulent Philip Grinder Pedersen, Miljøstyrelsen

Hvilke forventninger har en forsyning til indsatsplaner?

– og hvad med finansiering af indsatser?

v. Projektchef Christian Ammitsøe, VandCenterSyd

Torsdag d. 8. juni 2017

kl. 09.00 – 10.30

Resultaterne fra et strukturprojekt om vandforsyning rundt om Roskilde Fjord

v. Afdelingschef Anne Scherfig Kruse, HOFOR og projekt- og markedschef Anders Refsgaard, COWI

Hvilke retningslinjer er det fornuftigt at have med i Vandforsyningsplanen?

v. Geolog Hans Peter Birk Hansen, Odense Kommune

Hvilke almene vandværker skal en kommune satse på?

Og hvordan kommunikerer man det glade budskab til vandværkerne?

v. Civilingeniør Dani Mikkelsen, Frederikssund Kommune

kl. 11.00 – 12.30

Beredskabsplan for Vandforsyning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

… og hvordan beredskabet bidrager ved udarbejdelsen af de kommunale beredskabsplaner for vandforsyning, og i konkrete beredskabssituationer.

v. Myndighedchef Gerner Nielsen Beredskabsstyrelsen

En kommune om den overordnede beredskabsplan

Opfølgning på de lokale beredskabsplaner.

v. Afdelingsleder Ole Stokholm Lauridsen, Kolding Kommune

Et vandværks beredskabsplan

Et vandværk om, hvad opgaven er i vandværkets egen beredskabsplan, Aarhus Vand

v. Projektleder Carsten Vejergang, Aarhus Vand

Kl. 13.30 – 15.00

Grundvand og statslige Natur- og Vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner?

v. Projektleder Dirk Ingmar Müller-Wohlfeil, kontoret for vandplanlægning, Miljøstyrelsen

Dynamik mellem vandindvinding og tilstand af vand- og naturområder

Økohydrologiske udfordringer forbundet med modelbaseret vurdering af bæredygtig indvinding

v. NN, GEUS

Styring af tilladelser til markvanding 

Om styring af tilladelser til markvanding i forhold til kravene i Natur- og Vandområdeplanerne.

v. Faglig koordinator Jakob Top Jørgensen, Esbjerg Kommune

 

Tovholdere og oplægsholdere