Spor C – Jordforurening

Jordsporet tager udgangspunkt i en lang række faglige indlæg. Vi bevæger os rundt i mange emner og tænker planlægning – synergi og samarbejde ind i flere af sessionerne. I løbet af konferencen er det målet, at medarbejdere og ledere fra kommuner, regioner, stat, rådgivere og andre interessenter skal hente viden og inspiration til det daglige arbejde.

I år er der fokus på natur og miljø i planlægningen – synergi og samarbejde. Samarbejde og kommunikation er væsentlige aspekter mellem interne administrative grupper, myndigheder, bygherre og rådgivere, når vi f.eks. snakker planlægning og lovgivning, der konflikter. God planlægning skal gerne være med til, at der sikres en optimal indsats på miljøområdet, og der skabes synergi trods forskellige interesser.

Vi vil gerne tage dig  med på en spændende konference, hvor vi blandt andet skal høre om kortlægning af jordstrømme i Danmark og barrierer i forhold til at genanvende jord, indarbejdelse af forurenet jord i planer herunder udvikling af hjælpeværktøjer til ansøgere og myndigheder, planlægning af jorddeponeringskapacitet f.eks. i forbindelse med etablering af nye by- og havneområder eller klimasikring, håndtering af bøvlede påbud, beredskabsindsats og den kommunale handlepligt herunder samspil mellem beredskab og myndighed når uheldet er ude samt udviklingsprojekter med fokus på risikovurderinger i forhold til bioolier, isotopmålinger i indeklima og PCB i jord.

Vi håber, at ovenstående har vakt din interesse og glæder os til at se dig  i Kolding. Rigtig god fornøjelse og velkommen til jordsporet på NM17.

NM17_Beskrivelse af Jordforureningssporet.

Spor C – Jordforurening program

Onsdag d. 7. juni 2017

Kl. 13.00 – 14.30

Projektresultater – barrierer – status – fremadrettet arbejde og diskussion af udfordringer i forbindelse med Miljøstyrelsens ‘ Kortlægning af jordstrømme i Danmark’

Gennemgang af projektets resultater

Projektets resultater herunder barrierer i forhold til at genanvende jord

v. Market Director Astrid Zeuthen Jeppesen, NIRAS

Status og fremadrettet arbejde

– Status og det fremadrettede arbejde – herunder afdækning af mulighederne for revision af reglerne

v. Civilingeniør Ole Kiilerich, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Diskussion

– Hvilke udfordringer? Hvilke nye ideer til fremadrettet arbejde?

v. Market Director Astrid Zeuthen Jeppesen, NIRAS

Kl. 15.15 – 16.45

Håndtering af jordforurening

Del 1:

Håndtering af jordforurening i forbindelse med udvikling af ny bydel i 100 år gammelt industriområde i Fredericia

v.Geolog Jette Balslev Sørensen og geolog Susanne Roug Poniewozik, Region Syddanmark, civilingeniør Ellen V. Olesen Fredericia Kommune og NN Fredericia C. 

Udvikling af samlet beregningsmodel for påvirkning af overfladevand for en ny bydel i Fredericia

Hjælpeværktøj til ansøgere og myndigheder.

v. NN Rambøll

Del 2:

Jordhåndtering i København

Planlægning af jorddeponeringskapacitet og inddragelse af opfyldte arealer i arealplanlægningen

v. Områdechef Jens Nejrup, Københavns Kommune

Torsdag d. 8. juni 2017

Kl. 09.00 – 10.30

Håndtering og risikovurdering af biooliespild

– Dansk Miljørådgivning har udført to projekter henholdsvis for Miljøstyrelsen i Danmark og for Miljødirektoratet i Norge. Studiet viser, at biooliespild ikke kan håndteres på samme måde som almindelig olieforurerning. Svarer de danske krav til den danske virkelighed?

v. Projektleder, ph.d. Andreas Houlberg Kristensen, Dansk Miljørådgivning A/S

PCB-congener i jord

– Data for PCB analyser i jord – danske og udenlandske. Danske data sammenlignes med kriterier fra Sverige og Holland for at se, om disse kriterier overskrides

v. Senior projektleder & Cand. silv. Julie Katrine Jensen, Orbicon

Isotopmålinger i indeklima

– Stofspecifikke isotoper (Compound Specific Isotope Analysis, CSIA) til differentiering af kilder til indeklimaforurening.

v. Projektleder & Miljøingeniør Trine Skov Jepsen, Orbicon

Kl. 11.00 – 12.30

Beredskabets indsats i den akutte fase jf. Beredskabsloven

– Nye  §60 selskaber på beredskabsområdet giver yderligere fokus på Beredskabslovens bestemmelser om akutfasen i forbindelse med eksempelvis miljøudheld. Hvordan samarbejder vi om lovgivningerne til at arbejde sammen?

v. Beredskabschef Claus Lund, Trekantsområdets Brandvæsen

Miljøvagtens indsats i den akutte fase og overgangen til videre handlepligt/sagsbehandling jf. miljølovgivningen

– Miljøvagtens rolle i forhold til den beredskabsmæssige akutte fase, den miljømæssige akutte fase samt overgangen til oprydning og opfølgende sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven

v. Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune

Juridiske aspekter – primært adgangen til at kunne få refunderet kommunens/beredskabets akutudgifter

– Refusionsgangen i forhold til enansvarlig skadevolder er i betydelig grad afklaret med Højesteretsdommen fra januar 2017. Problemstillingen kan dog stadig bestå internt mellem beredskabet og kommunen.

v. Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Diskussion af dilemmaer

Kl. 13.30 – 15.00

Udfordrende påbud

Særligt fokus på særligt udfordrende jordforureningspåbud. Situationer, hvor der er eller kan være flere forurenere, flere forureningskilder, blandingsforureninger, samt tvivlssager.

– Miljøsagsbehandlerens erfaringer

v. Civilingeniør Brian B. Thomsen, Slagelse Kommune

– Rådgiverens erfaringer og anbefalinger

v. Markedschef Søren Helt Jessen, NIRAS

– Advokatens erfaringer og anbefalinger

v. Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Tovholdere og oplægsholdere