Spor E – Spildevand

De fleste kommuner har efterhånden rigtig godt styr på håndteringen af spildevand. Men det udgør mange steder en planlægningsmæssig udfordring at håndtere de stigende mængder overfladevand, både i rør og på terræn.

Med udgangspunkt i overfladevand vil det centrale i spildevandssessionerne på Natur & Miljø være, hvordan man skaber sammenhæng mellem de mange forskellige planområder – fra kommuneplan til lokalplan. Hvordan man sikrer, at ansvaret ikke ender mellem mange stole. Og endelig at vi har det rigtige værktøj til at håndtere og håndhæve problemstillingerne. Der vil komme konkrete eksempler på projekter.

Til sidst forsøger vi at skue ind i fremtiden – hvad bliver udfordringerne for spildevandsrensning når vi kigger 10 år frem i tiden.

Fokuspunkter i spildevandssessionerne:

  • At skabe sammenhæng mellem de forskellige planområder.
  • Den nye spildevandsvejledning.
  • Regnvandsledninger vs vandløb.
  • Håndhævelse af tilslutningstilladelser.
  • Spildevandsrensning i fremtiden – ny teknologi.

Spor E – Spildevand program

Onsdag d. 7. juni 2017

Kl. 13.00 – 14.30

Er der den nødvendige sammenhæng mellem kommuneplan, lokalplan, spildevandsplan og klimaplan? Hvordan gør vi planerne robuste ( der skal være sammenhæng) Kan vi gennem processen komme med de rigtige spørgsmål, bruger vi de rigtige værktøjer mm.? Og ikke mindst, hvorledes med ansvarfordelingen mellem de forskellige kommunale afdelinger?

De store planer

v. Afdelingsleder Jan Krarup Laursen, Kolding Kommune

Lokalplanlæggeren og håndtering af overfladevand

– Projekt fra Odense – en bæredygtig udstykning med håndtering af regnvand og udledning til et mindre vandløb. Flere myndighedsområder samarbejder.

v. Byplanlægger Mie S. Rasmussen, Haderslev Kommune

Sammenhængen i de kommunale planer – set ude fra …

Myndighedsforvaltning og planlægningsmæssige rammer stiller udfordringer til en helhedsorienteret projektudvikling. Gør de forskellige planer det vanskeligt og hvor opstår ‘knasterne’? Hvornår og hvorfor lykkes planlægningen bedst? – konkrete eksempler, hvor helhedsorienteret planlægning og procesforløb har været prioriteret.

v. Udviklingschef Carsten Fjorback, COWI

Kl. 15.15- 16.45

Kampagnen Regn & Byer, der er etableret i et samarbejde mellem KTC, DANVA, Realdania, SVANA (Miljøstyrelsen) samt Forsikring & Pension, sætter fokus på samarbejde og vil i denne session dele ude af erfaringer og lægge op til debat.

Kan vi styrke samarbejdet ved at have fokus på samfundsøkonomi og merværdier?

Formålet med Regn & Byer er at styrke samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber. Et af de nye redskaber, som skal understøtte denne målsætning, er en revideret udgave af Miljøstyrelsens samfundsøkonomiske beregningsværktøj PLASK. Redskabet vil både have fagmedarbejdere og beslutningstagere som målgrupper.

v. Afdelingsleder Camilla K. Damgaard, NIRAS og Sekretariatsleder Søren Møller Christensen, Regn & Byer

Tommerup som case – PLASK og økosystemtjenester

Tommerup er et af de fire projekter, som er udvalgt til at deltage i Regn & Byer. Bag projektet står Assens Kommune og Assens Forsyning, som bruger både PLASK og økosystemtjenester som en integreret del af deres udviklings- og beslutningsproces.

v. Projektleder Katrine Juul Larsen, og biolog Ina Maria Hansson, Assens Kommune

Erfaringer med finansiering af klimatilpasningsprojekter

Hvilke muligheder for medfinansieringsprojekter og øvrige finansieringstyper set med DANVAs øjne. Foruden gennemgang af de relevante regler præsenteres konkrete eksempler på klimatilpasningsprojekter, der er finansierede på forskellige måder.

 v. Konsulent (lovgivning) Jens Plesner, DANVA

Torsdag d. 8. juni 2017

Kl. 09.00 – 10.30

Den gældende vejledning til spildevandsbekendtgørelsen er fra 1999. Mange revisioner, ændring af EU-lovgivning etc. har gjort behovet for en revsion af gældende vejledning meget aktuel. Miljøstyrelsen orienterer om status på en ny vejledning.

Den nye spildevandsvejledning

Kort om selve vejledningen og den digitale form. Specifikke emner trækkes frem fra spildevandsreglerne som er nyt, ændret eller tydeliggjort.

v. Jurist Jacob Christian Bertram og kontorchef Katrine Rafn, begge Miljøstyrelsen

Deltagelse i arbejdsgruppe og mulighed for at påvirke indhold

– Om processen og muligheden for at påvirke indhold – set med en kommunemedarbejders øjne

v. Projektleder Gunilla Ørbech, Assens Kommune

Kl. 11.00 – 12.30

Håndhævelse af tilslutningstilladelser

Vi er myndighed for tilslutningstilladelser (hvad enten de er udstedt eller ej). Har vi den lovgivning og de værktøjer, der skal til for at fx. undgå, at der tilledes for meget regnvand til forsyningens ledninger. Og er vi villige til at håndhæve dem? Hvilke retsakter, hvilken historik skal vi støtte ret på? Hvornår har overfladevand karakter af industrispildevand, og skal der individuelle tilslutningstilladelser til regulering af tilslutning af overfladevand?

Efter oplægget om håndhævelse i spildevandsarbejdet – følger plenumdebat.

v. Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljø

Kl. 13.30 – 15.00

Skal vi fokusere på andre elementer, plast, kemi, miljøfremmede stoffer, forbrugervejledning? Mens vi snakker regnvand, må vi ikke glemme de menneskabte problemer/belastninger i spildevand, kemi i vandet.

De første 4 sessioner omhandler den nære fremtid – i denne session er vi ude i horisonten, hvilke udfordringer kan vi møde og hvordan tænkes de håndteret.

Et krystalkuglekig – hvilke stoffer skal håndteres?

Mikroplast, medicinstoffer og andre miljøfremmede kemiske forbindelser – spredning af antibiotika, resistens gener, sygdomsfremkaldende bakterier – nye teknologier …

v. Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

Miljøfremmede stoffer – fjernes ved decentral / central løsning

Benchmark fra øvrige europæiske lande med hensyn til lovmæssige krav. Perspektivering – hvilken rolle skal industrien, forsyningsselskaberne og myndighederne påtage sig for at mindske mængder af miljøfremmede stoffer?

v. Marketing Manager Daniella W. Andreassen, Sunstone Water Group Vejle

Tovholdere og oplægsholdere