Spor H – Landbrug

De senere år har budt på mange ændringer og øgede planlægningsmæssige udfordringer på landbrugsområdet.
Vores opgave som myndighed er at sikre hurtig og serviceorienteret sagsbehandling, at give landbruget gode betingelser for vækst, samtidig med at hensynet til det omkringliggende miljø og natur varetages. Jordfordeling på kommuneniveau kan måske bidrage til løsningen.

Lovgivningen, der adskiller anlæg og arealer, nærmer sig med hastige skridt. Hvordan ændrer det vores og landmændenes hverdag? Vi tager udgangspunkt i en konkret bedrift og ser på forskelle mellem ny og gammel regulering.
Vi skal også høre om, hvordan man myndighedsmæssigt håndterer en ansøgning om insektproduktion, og hvordan omgivelserne påvirker søers adfærd og det færdige produkt hos kødkvæg.

Fokuspunkter i landbrugssessionerne:

 • Håndtering af insektproduktion
 • Jordfordeling i et større perspektiv
 • Husdyrregulering på baggrund af produktionsareal – hvordan håndteres det smart?
 • Faglig baggrund så snakken på miljøtilsyn også kan handle om andet end miljø

Spor H – Landbrug program

Onsdag d. 7. juni 2017

Kl. 13.00 – 14.30

Insektproduktion har et stort potentiale som bæredygtig proteinkilde i foder til dyr eller mad til mennesker.

Hvor er det mest hensigtsmæssigt at placere insektproduktionen? Nedlagte landbrugsbygninger eller i industrikvarterer? Hvordan skal insektproduktion reguleres? Hvor mange melorme går der på en dyreenhed? Kan vi komme til at forurene Danmarks fauna når vi producerer insekter i stor skala og hvordan undgår vi det?

Status på insektproduktion i Danmark

Mulighederne for insektproduktion i Danmark – hvad er potentialet? – og hvor skal vi hen?

v. Specialist & projektleder Lars Lau Heckmann, Teknologisk Institut

Miljøpåvirkninger ved insektproduktion

Hvordan tænkes insektproduktionen reguleret?

v. NN, Fødevarestyrelsen / Miljøstyrelsen

Faunaforurening i forbindelse med insektproduktion

Hvordan undgår vi faunaforurening ved insektproduktion? – Risikovurdering …

v. Biolog Hans Erik Svart, Naturstyrelsen

 

Kl. 15.15 – 16.45

Samling af jorde i helheder i stedet for mange enkeltmarker. Multifunktionel jordfordeling (Collective Impact) testes i 3 kommuner. På vej mod fremtidens natur – og oplevelseslandskab i forening med et effektivt produktionslandskab?

Målet er at arbejde for at skabe fælles løsninger, hvor flere interesser og måder at anvende landskabet på søges tilgodeset.

Erfaringer og indsigt

CASE: Grundvandbeskyttelse ved Aalborg – kan jordfordeling bringe grundvandsbeskyttelsen i mål og skabe anden merværdi?

v. Naturgeograf Signe Krogh, Aalborg Kommune og Projektleder Mikkel Kloppenborg Nielsen, Niras

Værdifuldt natur- og oplevelseslandskab & effektivt produktionslandskab

Hvordan kan fremtidens landskab både være et værdifuldt natur- og oplevelseslandskab, der er attraktivt at bo i og et effektivt produktionslandskab?

v. Civilingeniør i Urban Design Line Byskov, Skive Kommune

Udviklingsorienteret landskabsplanlægning – om jordfordeling

… og andre veje til en mere integrerende og involverende planlægning

v. Professor Jørgen Primdahl, Københavns Universitet

Torsdag d. 8. juni 2017

kl. 09.00 – kl. 12.30

(Pause kl. 10.30 – 11.00)

Den nye husdyrregulering og kvægejendommen Nørupgård

Hvordan skal vi føre tilsyn og lave tilladelser efter den nye husdyrregulering?  Kvægejendommen Nørupgård ved Jordrup bruges som case. Hvordan opmåler man i praksis et produktionsareal (både på kvæg- og svineejendom). Vi vil også komme ind omkring smittebeskyttelse. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Som afslutning på formiddagen vil Orbicon fortælle om den nye BAT-konklusion.

Introduktion til kvægejendommen Nørupgård

Vi gennemgår bedriften med billeder o.lign. samt oversigtskort, så vi har et billede af, hvilke typer af dyr og stalde der er, og hvor der er produktionsarealer.

Introduktion til smittebeskyttelse

Hvordan skal vi gøre og hvilke krav er der, når vi skal ind i staldene? Vi får vist, hvordan vi finder ud af, hvilken sundhedsstatus de enkelte besætninger har og i hvilken rækkefølge vi skal besøge dem.

v. Dyrlæge, ph.d., Leif Vraa-Andersen, Veterinær Syd, Fødevarestyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet

Introduktion til opmåling af produktionsareal

Inspiration fra Fødevarestyrelsens rejsehold – hvordan opmåler de og finder ud af, hvad produktionsarealet er? Vi ser, hvordan Fødevarestyrelsen opmåler produktionsarealet på Nørupgård.

v. Projektleder, dyrlæge Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet for Medicin, Fødevarestyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet

Generelt om ny husdyrregulering

 • Er der bagateller eller er det kun ved under 100 m2 produktionsareal?
 • Hvad indgår i produktionsareal?
 • Hvilke modeller er anvendt og hvordan?
 • Særlige BAT-krav?
 • Beregninger af ammoniak og lugt
 • Er der nogle overgangsregler?
 • Tilsyn på ejendomme med gamle miljøgodkendelser og tilsyn reguleret efter den nye regulering.

Hvad betyder den nye husdyrregulering for kvægejendommen Nørupgård? Vi ser på forskelle mellem gammel og ny regulering.

v. NN Miljøstyrelsen

Kl. 13.30 – 15.00

Oplæggene omhandler fagspecifikke problemstillinger, der har betydning for landmandens hverdag.

BAT-konklusioner

Hvilke ændringer medfører de fastsatte BAT-konklusioner for kommunernes administration ved de større husdyrbrug? Hvilke BAT-krav stilles der til de mellemstore husdyrbrug? Et BAT-krav er miljøledelse, hvordan motiverer og hjælper vi med implementering af miljøledelse?

v. Projektleder Peder Nygaard, Miljø og Natur Vest, Orbicon

Omgivelsernes påvirkning af søers velfærd

En forsker perspektiverer

v. Seniorforsker Tine Rousing, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Fodringen og produktionssystemets betydning

Betydning for tilvækst, sundhed og kødets kvalitet hos kvæg

v. Seniorforsker Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Baggrunden for ny regulering

Hvornår foreligger der opdaterede vejledninger om BAT og lugt? (emission per m2 produktionsareal)

Beregninger af ammoniak og lugt. Er der bagateller eller er det kun ved under 100 m2 produktionsareal?

Er der nogle overgangsregler?

v. NN Miljøstyrelsen

Tovholdere og oplægsholdere